Oferta


Kondensatory foliowe


PojemnoNapicieSymbolTyp obudowyRasterTolerancjaProducentKolorKup
270pF250 VMKTpionowy15 mm2%LCRniebieskikup
390pF250 VK120051Kosiowy d. 13mm, r 5mm20%biaykup
560pF1,5 kVpionowy10 mm20%tykup
1nF100 VMKTpionowy, h-9mm5 mm10%ROHSsrebrnykup
1nF250V~MKT- SH Y2pionowy15 mm20%VISHAYbiaykup
1.5nF160 VKS 17(polistyrenowy)pionowy10 mm2,5 %ITTniebieskikup
2.2nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-9 mm5 mm5%ROHSzielonykup
2.2nF100 VMKTpionowy5 mm5%ROHStykup
2.7nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-9 mm5 mm5%ROHSzielonykup
3.3nF630 VMKTpionowy7,5 mm5%niebieskikup
3.9nF250 VMKTpionowy15 mm2%LCRniebieskikup
4.3nF1,6 kVPMHApionowy22,5 mm5%niebieskikup
5nF2 kVpionowy22,5 mm5%PLESSEYtykup
5.6nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-11mm5 mm10%ROHSzielonykup
6.8nF100 VMKTpionowy,h-7mm5 mm10%SUNTANzielonykup
6.8nF200 VMKTpionowy,h-11mm5 mm10%ROHSbrzowykup
10nF100 VMKTpionowy5 mm5%ROHStykup
10nF400 VMKTpionowy10 mm5%BC COMPONENTCtykup
13nF1,6 kVKP 1836-3pionowy22,5 mm2,5%VISHAYniebieskikup
15nF250 VMKTpionowy10 mm10%FACObiaykup
15nF400 VMKTpionowy,h-11mm5 mm5%ROHSzielonykup
22nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-11mm5 mm10%ROHSzielonykup
27nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-11mm5 mm10%ROHSzielonykup
33nF100 VMKT,oznaczenie 2Apionowy,h-11mm5 mm10%TRACONzielonykup
39nF100 VMKTpionowy,h-11mm5 mm10%TRACONzielonykup
39nF400 VMKTpionowy15 mm5%MATSUSHITAbrzowykup
39nF630 VTC 341pionowy22,5 mm5%ESbiaykup
39nF630 VTC341pionowy22,5 mm5%ESbiaykup
47nF63 VMKTpionowy5 mm20%biaykup
47nF100 VMKTpionowy10 mm5%FACObiaykup
47nF100 VMKTpionowy,h-11mm5 mm10%ROHSzielonykup
47nF630 VMKTpionowy15 mm10%KOMEKniebieskikup
68nF100 VMKTpionowy7,5 mm10%biaykup
68nF250 VMKT 341osiowy d. 14mm, r 8mm10%INCOtykup
82nF100 VMKTpionowy5 mm5%ROHStykup
100nF100 VMKTpionowy10 mm10%szarykup
100nF100 VMKTpionowy5 mm5%ROHStykup
100nF100 VMKTpionowy7,5 mm20%biaykup
100nF1250VDC-MKTosiowy d. 32mm, r 8mm10%ECbiaykup
180nF63 VMKTpionowy5 mm10%biaykup
220nF63 VMKTpionowy5 mm5%KEMETtykup
220nF100 VMKTpionowy5 mm5%ROHStykup
220nF160 VMKTosiowy d. 16mm, szer.8mm10%PRECIStykup
270nF100 VMKTosiowyosiowy d. 15mm, r 5mm 10%tykup
330nF50 VMKTpionowy5 mm10%CKOtykup
330nF250V~MKT X2 SHosiowy d. 25mm, r 10mm 10%ELECTELtykup
330nF250 VMKT P60osiowy d. 18mm, szer.12mm10%PRECIStykup
330nF275V~MPX/YYE X2pionowy22,5 mm10%YUON YUtykup
330nF305V~MKP X2pionowy15 mm10%PILKORniebieskikup
330nF400 VEFDosiowy d. 20mm, r 10mm10%MRAtykup
470nF160 VMKT P60Cosiowy d. 17mm, szer.15mm10%PRECIStykup
470nF250 V9126pionowy20 mm10%niebieskikup
470nF275V~MKP PC X2pionowy22,5 mm10%PILKORniebieskikup
560nF250 VMKP 1841-3pionowy27,5 mm5%VISHAYniebieskikup
560nF250 Vpionowy20 mm5%PMVniebieskikup
680nF50 VMKTpionowy5 mm5%MMKbiaykup
680nF63 VVN60 C1pionowy5 mm10%czerwonykup
680nF63 VMKTpionowy15 mm10%niebieskikup
680nF250 VMKTpionowy22,5 mm5%BC COMPONENTCtykup
680nF305V~ X2MKPpionowy22,5 mm10%PILKORniebieskikup
680nF310V~MKT X2pionowy22,5 mm20%czarnykup
1uF63 VMKTpionowy15 mmITTtykup
1uF63 VMOpionowy5 mm10%MMKbiaykup
1uF63 VMKT CPM7Bosiowy d. 18mm, szer.10mm10%JCCtykup
1uF250 VMKTosiowy d. 25mm, r 10mm10%ELECTELtykup
1uF250 VMKTpionowy15 mm5%BC COMPONENTCtykup
1uF310V~MKT X2pionowy22,5 mm10%OKAYAczarnykup
1.3uF160 VMKT P60osiowy d. 30mm, szer.15mm10%PRECIStykup
2.2uF250 VK73-11osiowy d. 28mm, r 15mm5%ROSJAzielonykup
2.2uF250 Vpoliestrowyosiowy d. 32mm, r 12mm5%METty,dostpne 8sztkup
2.2uF305V~MKP X2pionowy27,5 mm10%PILKORniebieskikup
2.7uF250 Vpoliestrowyosiowy d. 30mm, r 15mm, 105st.C10%CMCty,dostpne 6sztkup
10uF250 VMKTpionowy27,5 mm5%PILKORniebieskikup